CLUB CONSUM RESPONSABLE
Organiza L'ARQUET

Versión Castellano

Per tal d'afrontar l'impacte, cada volta més gran, que produeix el nostre consum sobre el medi ambient, ja que cada volta produïm més residus. I tenint en compte que el cost ambiental dels envasos no-retornables l'acaben pagant els consumidors i el planeta. Com a consumidors conscients deuriem de poder triar el tipus de productes que considerem menys perjudicials per al nostre planeta, i al cap i la fi, la nostra salut.

Però totes i tots sabem perfectament que açò no és sempre possible, ja que: o bé aquests productes no són fácilment identificables, o bé els comerciants han decidit eliminar-los ( com per exemple el cas de les tradicionals botelles retornables).

És per això que des d'algunes organitzacions hem decidit posar en marxa aquesta xarxa de consumidors, per tal de demanar als comerços de la nostra zona que comencen a tindre en compte les següents propostes:

1.- Possibilitat d'adquirir begudes en envasos de vidre retornables, iel foment del seu ús.
2.- L'eliminació de les safates de suro blanc, i la seua substitució per safates de cartó reciclat.
3.- Eliminació dels contaminants envasos i embalatges de PVC (poli-clorur de vinil) per a begudes i aliments.
4.- La venda d'aliments vegetals cultivats sense plaguicides.
5.- El foment dels productes de neteja menys contaminants (eliminació del lleixiu i altres productes clorats ...).
6.- L'ús del paper reciclat, i la possibilitat d'adquisició del mateix.
7.- Renúncia gradual a les bosses de plàstic.
PER UN MEDI AMBIENT MÉS SÀ...
UN CONSUM MÉS RESPONSABLE (SI ENS DEIXEN)

PARTICIPA EN INICIATIVA C.C.R.:


CAMPANYA C.C.R.

PER QUÈ UNA CAMPANYA SOBRE EL CONSUM?

Obviament obviarem aquesta pregunta!, segurament tenim tots moltes respostes própies que donar-ne al respecte. La situació actual del mercat reclama alguna acció en la mesura de les nostres possibilitats.

OBJECTIUS

METODOLOGIA

La Campanya bàsica es composa de fullets informatius, per un costat en castellà i per l’altre en Valencià, i fulles per replegar signatures.

-Altres ides, iniciatives unilaterals, compartides i etcs... seran benvinguts i recomanables.

La campanya seria adequat que arribara a la major part d’organitzacions que fora possible, ambientals o d’altres moviments socials.

És important replegar les adreces per a formar, si escau la xarxa de consumidors conscienciats.

FUTUR I MÉS ENLLÀ

La culminació podria ser la realització d’un butlleti periòdic amb informacions sobre el tema de consum.

TENIU MÉS IDEES ? DONCS GENIAL!

Para afrontar el inpacto, cada vez más evidente que produce nuestro consumo sobre el medio ambiente, ya que cada vez producimos más residuos. Y teniendo en cuenta el coste ambiental de los envases no-retornables, que acabamos pagando los consumidores y el planeta. Como consumidores conscientes, deberiamos poder elegir el tipo de productosd que consideremos menos perjudiciales para nuestro planeta, y al fin y al cabo, nuestra salud.

Pero tod@s sabemos perfectamente que ésto no es siempre posible, ya que: o bien estos productos no son fácilmente identificables, o bien los comerciantes y productores han decidido eliminarlos (Por ej. el caso de las tradicionales botellas retornables).

Ésta es la causa de que desde diversas organizaciones hemos decidido poner en marcha esta red de consumidores, con el objetivo de pedir a los comercios de nuestra zona que comincen a tener en cuenta las siguientes propuestas:

1.- Posibilidad de adquirir bebidas en envases de vidrio retornable, i el fomento de su uso.
2.- Eliminación de las bandejas de porexpan (corcho blanco) y su sustitución por bandejas de cartón reciclado.
3.- Eliminación de los contaminantes envases y embalajes de PVC (Poli Cloruro de Vinilo).
4.- La venta de alimentos vegetales cultivados sin plagicidas (agricultura ecològica).
5.- El fomento de productos de limpieza menos contaminantes para el medio ambiente (eliminación de la lejïa i productos con cloro...)
6.- El uso del papel reciclado, y la distribución de estos productos.
7.- Renuncia gradual a las bolsas de plastico.
POR UN MEDIO AMBIENTE MÁS SANO...
UN CONSUMO MÁS RESPONSABLE

PARTICIPA EN C.CR.


CAMPAÑA C.C.R.

POR QUÉ UNA CAMPAÑA SOBRE EL CONSUMO?

Obviamente obviariamos esta pregunta!, seguramente tenemos todos muchas respuestas propias que dar al respecto. La situación actual del mercado reclama alguna acción en la medida de nuestras posibilidades.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

La Campaña básica se compone de hojas informativas, por una cara en castellano y por la otra en Valenciano, y hojas para recoger firmas.

-Otras ideas, iniciativas unilaterales, compartidas y etcs... serán bienvenidas y recomendables.

La campaña sería conveniente que llegara a la mayor parte posible de organizaciones ambientales o de otros movimentos sociales.

Es importante recoger las direcciones para formar, si es posible la red de consumidores conscienciados.

FUTURO I MÁS ALLÁ

La culminación podría ser la realización de un boletín periódico con informaciones sobre el tema de consumo.

TENÉIS MÁS IDEAS ? PUES GENIAL!