Les zones humides es caracteritzen per ser les més productives de la terra, en quant a biomassa.

El seu valor es reflexa en les múltiples funcions ecològiques i socials que poden desempenyar :

- Interès cientific, gràcies a la diversitat d'adaptació dels organismes vius.
- Interès hidràulic per constituir una font d'acumulació d'aigues freàtiques.
- Interès paisatgístic, amb un paratge poc comú al nostre litoral.
- Interès recreatiu com a zona d'esbargiment per als ciudatans.

El delta del Millars pertany als termes municipals d'Almassora i Borriana, aproximadament en el punt d'intersecció entre el meridià 0 i el paral.lel 40.

La desembocadura del Millars es troba tancada per un cordó litoral paral.lel a la línea de costa, formant un espai tancat ocupat per aigues estancades conegut com "Les Goles".ESPECIES

La desembocadura del Millars va ser declarada en 1987 com "Zona d'Importància Internacional per a les Aus", citada a l'obra "Important Bird Areas en Europe" del I.C.B.P. (Consell Internacional per a la Conservació d'Aus), elegida també per a incloure-la al llibre "Donde Observar Aves en España", que s'integrarà en una obra europea.

El grups d'aus és el més significatiu; agrupa un total de 205 espècies. Cal destacar, les de cria:

 • Matinet menut (Ixobrychus minutus).
 • Camallongo (Himantopus himantopus).
 • Corriol menut (Charadrius dubius).
 • Corriol camnegre (Charadius alexandrinus).
 • Rascló (Rallus aquaticus).
 • Fotja (Fulica atra).
 • Carricerín real (Acrocephalus melanopogon).
 • Cabusset (Podiceps ruficollis).
 • Collverd (Anas platyrynchos).

Les de pas:

 • Flamenc (Phoenicopterus ruber).
 • Agró (Ardea cinerea).
 • Agró roig (Ardea purpurea).
 • Limícoles, en general.

Les escases:

 • Anec canyella (Tadorna ferruginea).
 • Andarrios de Terek (Xenus cinereus).
 • Roget (Aythya niroca).

Donades les peculiars condicions del lloc és on més espècies noves o poc usuals s'han observat i citat en la província de Castelló, i les millors cites per a la Comunitat Valenciana.

Cal destacar: avetoro, morito, tarro canelo, porrón pardo, guión de codornices, correlimos de temminck, cernícalo patirrojo, archibebe fino, y agujeta escolopácea entre altres.


IMPACTES NEGATIUS: han arribat a destruir, en tan sols unes poques hores, la major part de la ictiofauna i avifauna present a la zona.

Algunes de les agressions que existeixen actualment en aquest nucli són;

 • Vessament d'aigues residuals de les depuradores de Vila-real i Almassora.
 • Incorrecta gestió ecològica del cabal d l'aigua, per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
 • Extracció incontrolada d'àrids.
 • Utilització del llit del riu com abocador incontrolat.
 • Caça il.legal, tot i estant prohibida en aquesta zona.
 • Ramaderia durant l'època de nidificació.
 • Pas de vehicles amb motor por l'interior del llit del riu.
 • I un llarc etc..

Degut a la importàcia de la desembocadura del Millars:

DEMANEM que es preguen les mesures necessàries per aturar la progressiva degradació que sofreix.

PROPOSEM la declaració "D'ESPAI PROTEGIT" per aconseguir la conservació d'un paisatge, ja mol escàs al nostre litoral i amb una vegetació i fauna característiques, per a poder gaudir així d'un gran espai verd, òptim per a promocinar el turisme ecològic o per a desenrotllar programes d'Educació ambiental.Información de la desembocadura del Rio Mijares, realizada por la Colla Ecologista de Castelló


© Inter Natura ( infointernatura.org )