GAMELLONS

 

INFORME FAUN�STIC

 

(Una aproximaci� al valor biol�gic del paratge.)

 

 • Llistat d'esp�cies.
 • Status legal.
 • Sugger�ncies per a la conservaci�.
 •  

   

  �ngel Such Sanz

  Gustau Calabuig i Penad�s

  2000

  INTRODUCCI�.

  El present informe presenta un extracte dels resultats de l�estudi de la comunitat de micromam�fers, portat a lloc entre el 18/03/1999 i el 5/02/2000 en el paratge de Gamellons pertanyent al terme municipal d'Ontinyent. El llarg per�ode de treball que formalment abasteix un cicle anual complet, aix� com molt m�s temps dedicat a altres tasques en el paratge, ens permet aportar a m�s a m�s de les dades relatives al nombre d'esp�cies capturades dins del grup dels micromam�fers, informaci� relativa a altres grups faun�stics com s�n; amfibis, r�ptils, i altres mam�fers de major entitat. Un dels objectius d'aquest informe �s caracteritzar la zona, en tant que aquest informe podria suposar una primera aproximaci� del valor zool�gic de la mateixa.

  Els micromam�fers tenen arreu del mon una gran import�ncia ecol�gica, sovint infravalorada. Alguns d�ells tenen un important paper en el control de plagues, per la seua voracitat en la captura d�insectes. Altres esdevenen un important vector de dispersi� de les llavors de moltes de les nostres esp�cies forestals pels seus h�bits gran�vors. En conjunt s�n de vital import�ncia per que constitueixen la base de les cadenes tr�fiques dels vertebrats m�s grans, ja siguen mam�fers, que els inclouen en mesura variable en llur dieta, o grans rapinyaires tant di�rnes com nocturnes, algunes de les quals s�alimenten exclusivament d�aquests animals, jugant per tant un important paper ecol�gic en el manteniment dels ecosistemes mediterranis.

  Pensem per tant, que resulta imprescindible con�ixer l�estructura de les comunitats de micromam�fers, aix� com aportar dades sobre l�ecologia de les esp�cies individualment, de cara a entendre com funcionen els ecosistemes mediterranis i aix�, poder portar a terme tasques de conservaci� efectives sobre la base en la qual es sustenten aquests.

  �REA D'ESTUDI

  La zona a la que es refereix el present informe es situa en el l�mit del terme municipal d'Ontinyent per la seua vessant m�s sud-oest, prop del l�mit amb el terme municipal de Fontanars dels Alforins, part del qual queda tamb� incl�s en la zona estudiada. Es tracta d'una zona amb substrat predominantment calcari. El punt de refer�ncia del paratge podr�em situar-lo en l'indret conegut com "La Casa de Gamellons" (XH30S975940). Segons els l'�dex de termicitat que proposa Rivas Mart�nez, l'�rea d'estudi s'inclouria en l'estatge bioclim�tic; Mesomediterrani mitj�, amb un It=250 (CONCA FERRUS, A.; GARCIA ALONSO, F., 1994). Topogr�ficament l'�rea estudiada presenta un rang altitudinal que podr�em fixar entre els 610 msnm. de "La Font del Nano" i els 838 msnm. de "L�alt de les Moles" o els 882 msnm. de "La Lloma Bona", aquest �ltim ja en terme de Fontanars. En quant a cobertura arb�ria la zona est� dominada per Pinus halepensis, en aquelles zones menys degradades. En el sotabosc d'aquestes zones amb arbres menys alterades trobem un estrat arbustiu amb esp�cies t�picament mediterr�nies amb caracter�stiques generalment escler�files representades per esp�cies com, Quercus coccifera, Rosmarinus officinallis. aix� com alguna esp�cie del G�nere Cistus. Cal remarcar l'exist�ncia a la zona de grans extensions sense arbres on �nicament es troben esp�cies arbustives com Cistus albidus, Erica multiflora, Rosmarinus oficinallis, Helianthenum siriacum, Genista scorpius, etc. A m�s a m�s existeixen determinades zones que malgrat presenten una cobertura arb�ria destacable, manquen de qualsevol estrat arbustiu, al haver sigut eliminat aquest per actuacions de silvicultura "preventiva".

  Com a caracter�stiques de la zona haurien de destacar-se la pres�ncia de punts d'aigua permanents com la "Font del Nano", "La Font de la Simeta", la bassa de la "Font de la Duenya", i altres de car�cter mes temporal com una codolla situada en el cam� d'acc�s a la Casa dels Enginyers, el sumador de la Font del Cuquello, i altres punts eventuals detectats en el barranc les Olles i les rodalies de "l'Alt del Cuquello", d'entitat i durada variable i procedents de l'aigua de pluja. Altres caracter�stiques d'import�ncia per a la fauna �s l'exist�ncia de construccions humanes com la casa de la Seix o la dels Enginyers i la pres�ncia a la zona de la Sima Gran que es localitza en el Pla de Simes.

  METODOLOGIA

  En el present estudi hem usat diverses metodologies segons el grup faun�stic amb el qu� estigu�rem tractant. A continuaci� s'enumeren les t�cniques usades per a cada un dels grups de mam�fers que hem tractat:

  1. Menuts mam�fers (Insect�vors),

  1.1 Trampeig en viu de rosegadors i insect�vors, segons una modificaci� del m�tode descrit per Kirkland 1994 (Kirkland, L. G. et al. 1994, 1996, 1998, ZdenOk O., 1998 ).

  1.2 An�lisi d'egagr�piles d'�liba (Tyto alba) trobades en un menjador abandonat que hi ha a la zona. A m�s, i de manera addicional hem analitzat algunes egagr�piles de Gamar�s (Strix aluco), i algunes de Br�fol (Bubo bubo) i restes de menjar en un menjador de Br�fol. (Nores, C. 1978, 1989, Cul� i Ribas, J. et al., Gos�lbez i Noguera, J., Blanco, J.C. 1998)

  2. Quir�pters:

  2.1 Prospecci� nocturna dels refugis que de primeres pens�vem que eren adients per a l'esp�cie.

  3. Carn�vors: (Sutherland, J. 1996, Telleria, J.L. 1986)

  3.1 Realitzaci� de transectes nocturns amb un focus m�bil, registrant tots els animals contactats a una i altra banda del transecte.

  3.2 Esperes nocturnes amb focus i esquer des d' un lloc amagat i fix.

  3.3 La prospecci� del terreny per a la cerca de petjades i excrements que pogueren ser adjudicats a una esp�cie.

  4. Artiod�ctils (Sutherland, J. 1996, Telleria, J.L. 1986)

  4.1 Prospecci� del terreny en busca de senyals de pres�ncia de l'esp�cie (furgades, rebolcadors, p�ls, etc..) petjades o excrements.

  5. Menuts mam�fers (Rosegadors).

  5.1 Trampeig en viu de rosegadors i insect�vors, segons una modificaci� del m�tode descrit per Kirkland 1994 (Kirkland, L. G. et al. 1994, 1996, 1998,, ZdenOk O., 1998 ).

  5.2 An�lisi d'egagr�piles d'�liba (Tyto alba) trobades en un menjador abandonat que hi ha a la zona. A m�s, i de manera addicional, hem analitzat algunes egagr�piles de Gamar�s (Strix aluco), i algunes de Br�fol (Bubo bubo) i restes de menjar en un menjador de Br�fol. (Nores, C. 1978, 1989, Cul� i Ribas, J. et al., Gos�lbez i Noguera, J., Blanco, J.C. 1998).

  5. Lagomorfs:

  5.1 Realitzaci� de transectes nocturns amb un focus m�bil.

  5.2 Prospecci� del terreny per a la busca d'excrements de l'esp�cie.

  Totes aquestes t�cniques es repetiren peri�dicament amb una freq��ncia de una vegada al mes durant un per�ode de tres nits consecutives cada mes, en el per�ode anteriorment citat que va des del mes de mar� de 1999 fins a febrer del 2000, coincidint sempre amb les nits de lluna nova, o aquelles el m�s properes a ella possible, per tal de maximitzar el nombre de contactes (Kirkland 1994 ).

  L'ampli ventall de metodologies usades, ens ha perm�s a la vegada que obtenir informaci� sobre els mam�fers d'aquest paratge, tamb� obtenir certa informaci� sobre altres grups faun�stics, com ara els r�ptils i amfibis. A m�s, per als amfibis, es varen fer visites peri�diques durant l��poca de major activitat (primavera, i principis d'estiu) a les basses presents a la zona on podien criar.

   

  RESULTATS:

  En la taula 1 s'adjunten els animals contactats, fent refer�ncia a la data de contacte, l'h�bitat on es produ�a, tipus de contacte ( fent refer�ncia a si es tracta d'una observaci� directa, o a una senyal o indici) aix� com el nombre d'individus cadascun dels casos.

  TAX�

  N�

  H�BITAT

  DATA

  TIPUS

  INSECTIVORA

         

  Erinaceus europaeus
  (Eri��)

  1

  -

  11/1999

  Menjador Duc

  Talpa occidentalis
  (Talp)

  -

  Matossar

  3/1999

  Pres�ncia possible (no confirmada). Munts de terra

  Suncus etruscus
  (Mussaranya nana)

   

  Matossar obert i Pinar madur

   

  Trampeig, Egagr�piles �liba

  Crocidura russula
  (Mussaranya comuna)

   

  Matossar obert

   

  Trampeig, Egagr�piles �liba

  CHIROPTERA

         

  Rinolophus ferrumequinum
  (Rata- penada de ferradura gran)

  -

  Casa forestal i Cova

  2/1998

  Prospecci�

  Rinolophus hiposideros
  (Rata-penada de ferradura menuda)

  -

  Casa forestal i Cova

  2-7/1998

  Prospecci�

  Myotis natterer
  (Rata-penada de Natterer)

   

  Cova

  7/88

  -

  Myotis blithy
  (Rata-penada ratera menuda)

  2

  Casa forestal i Cova

  98

  Esquelet

  Pipistrellus pipistrellus
   
  (Rata-penada comuna)

  1

  Casa forestal

  98

  Esquelet

  Plecotus austriacus
  (Rata-penada orelluda)

  -

  Casa forestal

  3-5/99

  Prospecci�

  Tadarida teniotis
  (Rata-penada de cua llarga)

  -

  Pinar madur

  primavera

  Escoltat

  Miniopterus schreibersii
  (Rata-penada de cova)

  -

  Cova

  7/1998

  Prospecci�

  CARNIVORA

         

  Mustela nivalis
  (Mustela)

  -

  Matossar obert

  5

  Excrement

  Martes foina
  (Fagina) 

  1

  Matossar obert i Pinar madur

  1999/2000

  Transecte i Excrement

  Vulpes vulpes
  (Rabosa)

  1

  Matossar obert

  5-6

  Excrement i transecte

  Felis silvestris
  (Gat serval)

  3

  Pinar netejat i Matossar obert

  5-11/1999

  Transecte

  Genetta genetta
  (Geneta)

  1

  Pinar netejat i Matossar obert

   

  Transecte i Excrement

  RODENTIA

         

  Apodemus sylvaticus
  (Ratol� de bosc)

   

  Matossar, Pinar aclarit i madur i C. Forestal

   

  Egagr�piles, trampeig i Restes

  Mus domesticus
  (Ratol� dom�stic)

   

  -

   

  Egagr�piles d'�liba

  Mus spretus
  (Ratol� mediterrani)

   

  Matossar obert

   

  Egagr�piles d'�liba i trampeig

  Microtus duodecimcostatus

   

  -

   

  Egagr�piles

  LAGOMORPHA

         

  Orictolagus cunniculus
  (Conill
  )

   

  Matossar obert

  1999/2000

  Transecte

  Lepus granatensis
  (Llebre)

  -

  -

  11/1999

  Egagr�piles Duc

  ARTIODACTYLA

         

  Sus scrofa
  (Porc senglar)

  -

  Matossar i pinar aclarit

  1999/2000

  Restes

  AMPHBIA

         

  Aytes obstretricans
  (T�til)

  2

  Pinar netejat

  6

  Trampeig

  Pelobates cultripes
  (Gripau d'esperons)

  1

  Pinar i matossar

  -

  Atropellat

  Pelobytes punctatus
  (Gripauet)

  1

  Pinar madur amb matossar

  3/99

  Trampeig

  Bufo bufo
  (Gripau com�)

  10-25

  Pinar madur, matossar i cova

  3-6/99

  Transecte

  Bufo calamita
  (Gripau corredor)

  25-50

  Pinar madur i matossar

  3-11/99

  Transecte i trampeig

  Rana perezzi
  (Granota comuna)

  2

  Basses

  1999

  Prospecci�

  R�PTILIA

         

  Tarentola mauritanica
  (Drag� com�)

  3

  Casa forestal

  3-5/1999

  Prospecci�

  Lacerta lepida
  (Fardatxo)

  5

  Pinar amb zones aclarides

  3-10/1999

  Prospecci� i trampeig

  Psammodromus algirus
  (Sagrantana cua-llarga)

  2-3

  Pinar amb matossar, matossar

  14/05/1999

  i altres

  Trampeig, Prospecci�

  Elaphne scalaris
  (Serp blanca)

  3

  Matossar i cova

   

  Prospecci�

  Malpolon monspessulanus
  (Serp verda)

  1

  Matossar

  -

  Transecte

  Natrix natrix
  (Serp de collaret)

  1

  Basses

  -

  Prospecci�

  Taula 2. Representa els taxons trobats i la categoria de protecci� que tenen cadascun d'ells en les diferents legislacions aplicables.

  TAX�

  1

  2

  3

  4

  5

  INSECTIVORA

           

  Erinaceus europaeus
  (Eri��)

  Esp. Protegides

  -

  IV

  NA

  III

  Talpa occidentalis
  (Talp)

  D'Inter�s especial

  -

  -

  K

  -

  Suncus etruscus
  (Mussaranya nana)

  Esp. Protegides

  -

  -

  NA

  III

  Crocidura russula
  (Mussaranya comuna)

  Esp. Protegides

  -

  -

  NA

  III

  CHIROPTERA

           

  Rinolophus ferrumequinum
  (Rata- penada de ferradura gran)

  Vulnerable

  D'Inter�s especial

  II,IV

  V

  II

  Rinolophus hiposideros
  (Rata- penada de ferradura menuda)

  Vulnerable

  D'Inter�s especial

  II,IV

  V

  II

  Myotis nattereri
  (Rata-penada de Natterer)

  Vulnerable

  D'inter�s especial

  IV

  I

  II

  Myotis blithy
  (Rata-penada ratera menuda)

  Vulnerable

  D'Inter�s especial

  II, IV

  V

  II

  Pipistrellus pipistrellus
  (Rata-penada comuna)

  Esp. Protegides

  D'Inter�s especial

  IV

  NA

  III

  Plecotus austriacus
  (Rata-penada orelluda)

  Esp. Protegides

  D'Inter�s especial

  IV

  K

  II

  Tadarida teniotis
  (Rata-penada de cua llarga)

  Esp. Protegides

  D'Inter�s especial

  IV

  K

  II

  Miniopterus schreibersii
  (Rata-penada de cova)

  D'inter�s especial

  D'Inter�s especial

  II, IV

  I

  II

  CARNIVORA

           

  Mustela nivalis
  (Mustela)

  Esp. Tutelades

  -

  -

  NA

  III

  Martes foina
  (Fagina)

  Esp. Tutelades

  -

  -

  NA

  III

  Vulpes vulpes
  (Rabosa)

  Esp. Cineg�tiques i Pisc�coles

  -

  -

  NA

  -

  Felis silvestris
  (Gat serval)

  Vulnerables

  D'Inter�s especial

  IV

  K

  II

  Genetta genetta
  (Geneta)

  Esp. Tutelades

  -

  V

  NA

  III

  RODENTIA

           

  Apodemus sylvaticus
  (Ratol� de bosc)

  -

  -

  -

  NA

  -

  Mus domesticus
  (Ratol� dom�stic)

  -

  -

  -

  NA

  -

  Mus spretus
  (Ratol� mediterrani)

  -

  -

  -

  NA

  -

  Microtus duodecimcostatus

  -

  -

  -

  NA

  -

  LAGOMORPHA

           

  Orictolagus cunniculus
  (Conill)

  Esp. Cineg�tiques i Pisc�coles

  -

  -

  -

  -

  Lepus granatensis
  (Llebre)

  Esp. Cineg�tiques i Pisc�coles

  -

  -

  NA

  III

  ARTIODACTYLA

           

  Sus scrofa
  ( Porc senglar)

  Esp. Cineg�tiques i Pisc�coles

  -

  -

  NA

  -

  AMFIBIA

           

  Aytes obstretricans
  (T�til)

  Esp. Protegides

  D'Inter�s Especial

  IV

  NA

  II

  Pelobates cultripes
  Gripau d'esperons)

  Vulnerable

  D'Inter�s Especial

  IV

  NA

  II

  Pelobytes punctatus
  (Gripauet)

  Esp. Protegides

  D'Inter�s Especial

  -

  NA

  III

  Bufo bufo
  (
  Gripau com�)

  Esp. Protegides

  -

  -

  NA

  III

  Bufo calamita
  (Gripau corredor)

  Esp. Protegides

  D'Inter�s Especial

  IV

  NA

  II

  Rana perezzi
  (Granota comuna)

  Esp. Cineg�tiques i Pisc�coles

  -

  V

  NA

  III

  R�PTILIA

           

  Tarentola mauritanica
  (Drag� com�)

  Esp. Protegides

  D'Inter�s Especial

  -

  NA

  III

  Lacerta lepida
  (Fardatxo)

  Esp. Tutelada

  -

  -

  NA

  III

  Psammodromus algirus
  (Sagrantana cua-llarga)

  Esp. Protegides

  D'Inter�s Especial

  -

  NA

  III

  Elaphe scalaris
  (Serp blanca)

  Esp. Protegides

  D'Inter�s Especial

  -

  NA

  III

  Malpolon monspessulanus
  (Serp verda)

  Esp. Protegides

  -

  -

  NA

  III

  Natrix natrix
  (Serp de collaret)

  D'Inter�s especial

  D'Inter�s especial

  -

  NA

  III

  LEGISLACI�.

  1.- Decret 265/1994 de 20 de desembre, pel qual es crea i regula el Cat�leg Valenci� d'Esp�cies Amena�ades de Fauna i Flora. Contempla quatre annexos de protecci�:

  -Annex I: Esp�cies Catalogades. Contempla quatre categories:

  En perill d'extinci�: Esp�cies, subesp�cies o poblacions la superviv�ncia de les quals �s poc probable si continuen actuant els factors causants de la seua situaci� actual.

  Sensibles a l'alteraci� de l'h�bitat: aquelles, l'h�bitat caracter�stic de les quals est� particularment amena�at, en greu regressi�, fraccionat o molt limitat.

  Vulnerables: aquelles que corren el risc de passar a les categories anteriors en el futur immediat si els factors adversos que actuen sobre aquestes no s�n corregits.

  D'inter�s especial: les que sense estar previstes en cap de les categories precedents, siguen mereixedores d'una atenci� particular d'acord amb el valor cient�fic, ecol�gic o cultural que tinguen, o per la seua singularitat

  -Annex II: Esp�cies protegides: Esp�cies , subesp�cies o poblacions no amena�ades ni subjectes a aprofitaments cineg�tics o pisc�coles, considerades beneficioses o que no necessiten controls habituals per evitar danys importants a altres esp�cies protegides, a la ramaderia, a l'agricultura o a la salut i seguretat de les persones, la protecci� de les quals exigeix l'adopci� de mesures generals de conservaci�.

  -Annex III: Esp�cies tutelades. Esp�cies , subesp�cies o poblacions no amena�ades ni subjectes a aprofitaments cineg�tics o pisc�coles que puguen necessitar controls per a evitar danys a altres esp�cies protegides, a la ramaderia, a l'agricultura o a la salut i seguretat de les persones. Tamb� s'inclouen en aquesta categoria les esp�cies silvestres capturades en modalitats tradicionals que no comporten la mort dels exemplars.

  -Annex IV: Esp�cies cineg�tiques i pisc�coles.

   

  2.- "Real Decret 439/1990, de 30 de mar�, regulador del Cat�leg Nacional de Esp�cies Amena�ades."

  A aquest Decret hem aplicat "l'Ordre de 10 de Mar� de 2000 per la que s'inclouen en el Cat�leg Nacional de Esp�cies Amena�ades determinades esp�cies, subesp�cies i poblacions de flora i fauna, i canvien de categoria i s'exclouen altres esp�cies ja incloses al mateix". Contempla dos annexes de protecci�:

  -Annex I: En perill d'extinci�.: Esp�cies o subesp�cies que estant cient�ficament identificades com a tals , requereixen d'una acci� urgent i immediata per tal de garantir llur conservaci�.

  -Annex II: D'inter�s especial. Esp�cies la conservaci� de les quals exigeix l'adopci� de mesures de protecci�.

   

   

  3.- Directiva H�bitats. Real Decreto 1977/1995.

  Contempla quatre annexes de protecci�:

  -Annex II: Taxons que deuen ser objecte de mesures especials de conservaci� de l'h�bitat. II*: Esp�cies amb tractament prioritari.

  -Annex IV: Protecci� estricta.

  -Annex V: Poden ser objecte de mesures de gesti�. Susceptibles de ser ca�ats.

   

  4.- "Libro Rojo de los Vertebrados de Espa�a."

  Contempla quatre categories de l'estat de Conservaci� de les esp�cies:

  -Extingides: (Ex) Tax� no localitzat amb certesa en els darrers 50 anys.

  -Extingides : (Ex?) Taxons per als quals no es compleix el requisit de 50 anys de la categoria anterior, per� del qu� es t� const�ncia que est� de fet extingit.

  -En Perill: (E) Taxons en perill d'extinci� i la superviv�ncia dels quals �s improbable si els factors causals continuen actuant.

  -Vulnerable: (V) Taxons que entrarien en la categoria de "En perill" en un futur pr�xim de seguir actuant els factors causals

  -Rara: (R) Taxons amb poblacions menudes, que sense pert�nyer a les categories "En Perill" o "Vulnerable", corren risc. Normalment estos taxons es localitzen en �rees geogr�fiques o h�bitats restringits, o b� presenten una distribuci� esclarissada en una �rea m�s extensa.

  Indeterminada: (I) Taxons que es sap que pertanyen a una de les categories "En Perill", "Vulnerable" o "Rara", per� dels quals no existeix informaci� suficient per a decidir quina �s l'apropiada..

  -Insuficientment coneguda: (K) Taxons que es sospita que pertanyen a alguna de les categories precedents, encara que no es sap amb certesa degut a la falta d'informaci�

  -Fora de perill: (O) Taxons inclosos anteriorment en alguna de les categories precedents, per� que a hores d'ara es consideren relativament segurs perqu� s'han pres les mesures efectives de conservaci� o perqu� s'han eliminat els factors que amena�aven llur exist�ncia.

  -No amena�ada: (NA) Taxons que no presenten amenaces evidents.

  5.- "Convenio de Berna":

  Relatiu a la Conservaci� de la Vida Silvestre i el Medi Natural en Europa

  -Annex II (II): Taxons estrictament protegits

  -Annex III (III):Taxons l'explotaci� dels quals es dur� a terme de tal manera que llurs poblacions es mantinguen fora de perill.   

  SUGGER�NCIES.

  Consideracions generals:

  Segons els resultats d'aquest estudi podem veure que els grups millor representats en l'�rea d'estudi, s�n els quir�pters i els carn�vors, els quals a la seua vegada s�n els grups amb m�s alt inter�s des del punt de vista de la conservaci�. Aquests grups inclouen les esp�cies contemplades en les categories m�s altes de protecci� en la legislaci� aplicable (Cat�leg Valenci� d'Esp�cies Amena�ades de Fauna, Cat�leg Nacional d'Esp�cies Amena�ades).

  A m�s a m�s s'ha de destacar l'important paper ecol�gic dels carn�vors, actuant com a vectors de dispersi� de llavors d'arbustos, i com a control de plagues de menuts mam�fers.

  En quant a la import�ncia relativa dels h�bitats, hem de destacar sobre tota la resta el matollar, on hem trobat fins a 19 esp�cies. Tamb� seria remarcable la difer�ncia en quant al nombre d'esp�cies trobades a les zones de pinar madur (n=10) i pinar netejat (n=5). Aquest fet es d�u probablement a la major complexitat, tant espacial com ecol�gica del pinar madur, cosa que permet oferir un major nombre de nitxols ecol�gics, i per tant albergar un major nombre d'esp�cies.

  Un altre h�bitat important s�n les basses, ja que tot i presentar un baix nombre d'esp�cies trobades (n=5), s�n llocs molt concrets als quals se'ls pot aplicar mesures de conservaci� i/o recuperaci� senzilles i no molt cares (veure m�s endavant). Aquests llocs s�n zones essencials per a la reproducci� no sols de les esp�cies que em trobat, sin� de la resta d'amfibis (6 en total), doncs aquest grup es caracteritza per necessitar de punts d'aigua per a realitzar la posta. A m�s s�n �rees importants com a recurs per a moltes altres esp�cies que les usen per abastir-se d'aigua, sobretot en un ambient com el nostre, on aquest recurs sempre �s esc�s, fonamentalment a l'estiu.

  Tamb� les construccions humanes tradicionals tenen gran import�ncia, doncs ofereixen aixopluc a varies esp�cies, fonamentalment de quir�pters, donant-se la circumst�ncia que moltes esp�cies d'aquest grup es troben en una situaci� prec�ria, la qual cosa fa que estiguen incloses en categories altes de legislaci� relacionada amb la conservaci� (Blanco, J.C. i Gonz�lez, J. L., 1992, Cat�leg Valenci� d'Esp�cies Amena�ades de Fauna, Cat�leg Nacional d'Esp�cies Amena�ades, entre altres).

  El gr�fic 3 ens mostra quins s�n els grups taxon�mics que deurien de centrar els esfor�os de conservaci� atenent a la legislaci� m�s propera que podem aplicar (Cat�leg Valenci� d'Esp�cies Amena�ades de Fauna). Aquests grups s�n els quir�pters amb varies esp�cies vulnerables (4), d'inter�s especial (1) i protegides (3), seguit dels carn�vors amb una esp�cie vulnerable, els amfibis amb una esp�cie vulnerable, i finalment els r�ptils amb una esp�cie d'inter�s especial.

  Per tant, atenent a tot el que hem dit abans, i considerant les esp�cies presents a la zona i el grau d'amena�a que presenten, podem fer les seg�ents propostes d'actuaci� encaminades a la seua conservaci�:

  Propostes generals: (Reichholf, J., 1990)

  Promoure campanyes d'educaci� ambiental encaminades a millorar la sensibilitat de la gent cap al medi natural, i en especial cap a una zona tan emblem�tica per al municipi d'Ontinyent, mostrant els seus valors naturals. Serien d'especial inter�s campanyes d'educaci� ambiental per a las col�lectius de ca�adors, amb la intenci� d' eradicar pr�ctiques que, a m�s de mostrar una baixa sensibilitat ambiental, moltes vegades s�n il�legals, com s�n l'�s de m�todes de control no selectius de predadors (lla�os, verins, etc...), detectats a la zona.

  Les campanyes d'educaci� ambiental tamb� deurien de perseguir l'eradicaci� de l'�s indiscriminat d'insecticides, que �s una causa important de disminuci� de poblacions d'insectes, i per tant tamb� d'aquells animals que se'ls mengen, com algunes aus, insect�vors, rates penades, etc...

  Control dels abocadors que pogueren apar�ixer, b� a la zona d'estudi, b� a la seua �rea d'influ�ncia, ja que es poden convertir en un recurs tr�fic addicional per a certes esp�cies, aix� com en un focus d'infecci� de malalties per a la fauna.

  Conservaci� de l'h�bitat en l'estat m�s natural possible, evitant les neteges del matollar.

  Promoure els estudis medi ambientals i sobre els recursos naturals no sols del terme d'Ontinyent, sin� de tota la comarca, per con�ixer quins factors estan operant en el medi natural de la comarca, i augmentar la sensibilitat ambiental de la gent cap a nostre entorn m�s immediat. Una bona formula per a aquest fi seria la creaci� d'unes beques a l'efecte.

  Propostes d'actuacions per als mam�fers s�n:

  Per als carn�vors: (Castells, A. y Mayo, M. 1993, Blanco, J.C., 1998)

  Seguiment dels m�todes de control de Carn�vors, a mans dels col�lectius de ca�adors, eradicant l'�s de lla�os, verins i ceps

  Conservaci� de l'h�bitat

  Evitar la fragmentaci� de l'h�bitat provocada per les grans obres d'enginyeria. A�� es podria aconseguir amb l'aplicaci� estricta d'estudis impacte ambiental previs a la realitzaci� de les obres.

  Protecci� estricta del Gat serval (Felis sylvestris).

  En el cas del Gat serval, control dels gats assilvestrats amb els quals hibrida.

  Per als quir�pters (Castells, A. y Mayo, M. 1993, Blanco, J.C., 1998, Schober W. and Grimmberger, E., 1996, Almenar, D. Y Monsalve, M.A. )

  Protegir els refugis, tant els de cria com els hivernals.

  Evitar mol�sties als refugis

  Eliminar l'�s d'insecticides

  Instal�laci� de caixes niu per a rates penades, que pot dur-se a terme dintre les campanyes d'educaci� ambiental

  Per al refugi de l'Avenc del Pla de Simes (Almenar, D. Y Monsalve, M.A. ):

  Controlar l'acc�s a l'interior de l�Avenc del Pla de Simes, evitant les entrades durant els mesos d'hivern.

  Controlar l'acc�s i les accions negatives a la boca de l'avenc mitjan�ant la instal�laci� d'una tanca situada a uns 12 metres de l'entrada

  Promoure els estudis sobre les poblacions de rates penades i llur fenologia a la cova, encaminat a con�ixer la sensibilitat del refugi, i poder gestionar el flux de visites a la cova.

  Per als amfibis i r�ptils. (Barbadillo, L.J. et al. 1999), (Salvador, A., 1988)

  Fomentar i impulsar campanyes d'educaci� ambiental que com anteriorment s'ha esmentat contribu�squen a superar creences i falses idees que han fet d'aquests animals objecte de persecuci�, i posen de relleu les interessants particularitats de l'ecologia i comportament d'aquests grups faun�stics aix� com el seu valor i funci� ecol�gica.

  Creaci�, modificaci� o rehabilitaci� de les basses existents a la zona, aix� com la supervisi� i manteniment de punts d'aigua que s�n utilitzats per aquests animals per a la reproducci� i/o posta, com per exemple les codolles. Aquest manteniment deuria incloure un seguiment del nivell d'aigua de la instal�laci�, almenys durant l'�poca reproductora.

  Suprimir la neteja de ribes, talussos i altres ecotonos mitjan�ant la crema de la vegetaci� que comporta; una disminuci� dels recursos tr�fics, destrucci� de microh�bitats refugi i la mort directa de les esp�cies amb menor capacitat de fugida, substituint-la per altres procediments menys agressius com la sega.

  Instal�laci� de senyals informatius en les pistes forestals, encaminades a reduir l'elevat �ndex de mortalitat per atropellament que sofreixen aquests animals, aix� com la instal�laci� de "punts de pas segur" almenys en aquells llocs on es constaten (previ estudi) les majors incid�ncies.

  Tractar d'evitar aquelles actuacions que produeixen una alteraci� profunda de la coberta vegetal existent, que comporten una p�rdua de l'h�bitat per a les esp�cies, especialment al voltant de punts d'aigua o riberes de rius i rierols.

  Potenciaci� del manteniment dels usos tradicionals, o almenys manteniment i conservaci� de les infrastructures que aquests originaren, tant per a l'aigua (fonts, abreujadors, pilons, s�quies, etc.) ,com per a la terra (murs i marges de pedra dels camps de conreu) en tant que suposen h�bitats i refugi per a determinades especies.

   

   

  �ngel Such i Sanz
  (
  asuch@porthos.bio.ub.es)

  Departament de Biologia Animal. Universitat de Barcelona.
  Avgda. Diagonal, 645. 08028 BARCELONA.
  RONCADELL, Grup d�estudi i defensa de l�entorn.
   Aptat. Correus 1450 - 46080 VAL�NCIA.

   

  Gustau Calabuig i Penad�s.
  (
  GUSTAU73@ono.com)

  Avgda. Torrefiel 40
  46870 ONTINYENT (Val�ncia)
  tfn:
  963367064 o 962383053
   

  El present treball �s un extracte dels resultats obtesos en un estudi de la comunitat de micromam�fers realitzada en aquest paratge entre 1999-2000, i entregat a l'Ajuntament d'Ontinyent com a informe. A partir del mateix estudi, han sigut presentades dues comunicacions; "Dieta de la gardu�a (Martes foina ERXLEBEN, 1777) en la Serra de la Solana (Sur del Pa�s Valenci�)" i "Par�metros poblacionales de A. sylvaticus L., 1758 (Rodentia Muridae) en la Serra de la Solana (Sur del Pa�s Val�ncia), en les V Jornades de la Societat Espanyola de Conservaci� i Estudi dels Mam�fers (Vitoria-Gasteiz 2001).

  BIBLIOGRAFIA

  -Almenar, D. Monsalve, M. A. Informe in�dit. Plan de recuperaci�n del Rinolofo mediano y otras especies de murci�lagos cavern�colas en la Comunidad Valenciana. Vol. III. Conselleria de Medio Ambiente.

  -Barbadillo, L.J. et al. 1999. Anfibios y reptiles de la Pen�nsula Ib�rica, Baleares y Canarias. Ed. Planeta, S.A. Barcelona, 1999

  -Blanco, J.C. i Gonz�lez, J. L., 1992. Libro Rojo de los Vertebrados de Espa�a. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n. ICONA. Colecci�n T�cnica.

  -Blanco, J.C., 1998. Mam�feros de Espa�a. Ed. Planeta S.A. Barcelona, 1998

  -Castells, A. y Mayo, M., 1993. Guia de los mam�feros en libertad de Espa�a y Portugal. Ed. Piramide. Madrid.

  -Kirkland, et al. 1994. Proposed standard protocol for sampling small mammal communities. En Advances in the Biology of Shrews. Ed. Merit, J.F. Pittsburgh, 1994. Vol. 18, 277-283.

  -Kirkland, et al. 1996. Impact of fire on small mammal and amphibians in a Central Appalachian Deciduous Forest. Am. Midl. Nat. Vol. 135 (2) 253-260.

  -Kirkland, et al. 1998. Factors influencing perceived community structure in nearctic forest small mammals. Acta Theriologica. Vol. 43 (2) 121-135.

  - Reichholf, J., 1990. Gu�as de la Naturaleza Blume. Mam�feros. Editorial Blume. Barcelona.

  -Salvador, A. Reptiles. En Fauna Ib�rica. Vol. 10. Museo Nacional de Ciencias Naturales i Consejo Superior de Investigaciones Cient�ficas. Madrid 1998

  - Schober W. And Grimmberger, E., 1996. Los murci�lagos de Espa�a y de Europa. Ediciones Omega, S.A., Barcelona.

  -Sutherland, J. W. 1996. Ecological Census Techniques. A Handbook.. Ed. William J. Sutherland. Cambridge University Press. Cambridge.

  - Telleria, J.L. 1986. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Ed. Raices. Madrid.

  -ZdenOk O., 1998. Comparasion of some modification of Y sampling small mammal communities in the Czech Republic. Poster presentado en el "Euroamerican Mammal Congress". Santiago de Compostela. Julio 19-24 1998.

   

  LEGISLACI�

  -Decret 265/1994, de 20 de desembre, del Govern Valenci�, pel qual es crea i es regula el Cat�leg Valenci� d'Esp�cies Amena�ades de Fauna

  -Real Decret 439/ 1990, de 30 de mar�, pel qual es regula el Cat�leg Nacional d'Esp�cies Amena�ades.

  -Directiva H�bitat.

  -Convenio de Berna.