EL TRACTAMENT DELS RESIDUS: LA RECOLLIDA SELECTIVA EN ORIGEN DE LES DEIXALLES URBANES A LA VALL D'UIXÓ

COL.LECTIU ECO-PACIFISTA L'ARQUET

La societat moderna produeix al món cada volta una quantitat més gran de productes de consum, dins d'un procés productiu considerat normal, però no mai pensat per a ser reutilitzats. Com a resultat tenim un imparable increment de residus, cada volta més diversificats i més capaços d'agredir el medi ambient. La natura, però no genera escombraries. És sabut que els cicles de la natura són tancats i que tot hi té el seu profit ja que, entre altres raons, hi ha els descomponedors, els veritables escombraires de la natura, tot un conjunt de petits animals i plantes: cucs, formigues, larves, fongs, bactèries... què, amb paciència, van esmicolant i separant els residus orgànics. D'aquesta manera es formen els sòls que possibilitaran la vida de les plantes i tots els éssers vius.

D'altra banda, les reserves naturals de materials i les fonts d'energia per al consum humà disminueixen, mentre els costos de la seva extracció augmenten i són motiu de greus desequilibris socials arreu del món. Els recursos, cal recordar i insistir, no són il.limitats. L'home sempre ha produït residus al llarg de la seua història. Però amb el desenvolupament de l'actual societat de consum, els volums de deixalles han crescut d'una manera desorbitada; fins s'han convertit en un greu problema de contaminació mediambiental i de salubritat pública també a la Vall d'Uixó, amb un valor afegit negatiu: el cost econòmic del seu tractament.

Recuperar el màxim possible de les matèries prèviament produïdes i utilitzades és l'objectiu principal d'una població civilitzada. És ací on intervé el procés del RECICLATGE. Reciclar és aconseguir que alguna cosa considerada sense valor d'ús, recupere la seua utilitat mitjançant un procés determinat. Reciclar les deixalles significa reconvertir-les en materials aptes per a fabricar nous productes. Per la qual cosa, és la solució òptima per a estalviar-nos l'esgotament i l'elevat cost de l'energia i les matèries primes i d'aquesta forma evitar importants agressions contra el nostre ecosistema.

El reciclatge esdevé així l'única solució autèntica al problema de les deixalles. Però encara que ja comença a ser una realitat arreu del món, als EE.UU, al Canadà, al Japó, -on n'hi ha una ciutat de 38.000 habitants, prop de Kioto, que trau beneficis nets per separar les deixalles entre el veinat fins a 14 parts, incloent els 3 colors del vidre comercialitzat- o a Europa, -Alemanya, Holanda-, i també a Espanya, en poblacions com Estella (Navarra) o Sant Cugat del Vallès (Barcelona) la majoria dels tècnics i polítics no tenen encara un concepte clar sobre les deixalles i, per tant, sobre les diverses possibilitats en la seua tria i posterior tractament.

La idea generalitzada que les deixalles domèstiques són un subproducte sobrant a la ciutat sense cap mena de valor econòmic, sembla ser una inexplicable justificació per a implantar a la Vall, tal com s'està proposant actualment per les autoritats municipals, una complicada tecnologia per a la seva destrucció. Així, enormes i complexes inversions en els plantejaments de recollida i tractament dels nostres quotidians residus, a nivell comarcal, serveixen en realitat per a eliminar riquesa o soterrar-la indefinidament, i també perpetuar així un greu perill mediambiental, una font de contaminació permanent.

Més de 2.500 milions de pessetes ha costat, per exemple, extraure precipitadament el fem acumulat a l'abocador de la Coruña ben recentment, i s'ha tornat, tanmateix, a dipositar tot el fem en un altre lloc, tot a l'aire lliure. Els abocadors "controlats", tinguem compte, encara que poden limitar l'efecte nociu de les lixiviacions, continuen per sempre emetent gasos contaminants lliurement a l'atmosfera, com ara amoníac, metà, anhídrid carbònic, sulfur d'hidrogen... a més de la formació i expulsió de gasos inodors amb dioxines per combustions espontànies produïdes en la barreja i acumulació. La suposada eliminació d'aquests residus representa, ja avui en dia, un percentatge molt elevat de les despeses municipals, tot aconseguint amuntegar tones i més tones perilloses de residus al Garrut, ben a prop del poble.

* * * * *

Com a solució cal proposar-se començar un programa alternatiu de recollida, construït sobre els criteris de responsabilitat, de respecte a la realitat i al futur econòmic i sòcio-ecològic del nostre medi a la Vall d'Uixó:

Tot plegat, des d'una perspectiva de simplicitat tecnològica, de col.laboració ciutadana i d'educació mediambiental, caldria avançar d'immediat cap a una RECOLLIDA SELECTIVA EN ORIGEN, és a dir, una separació de les fraccions de les deixalles en el seu origen i la seva recuperació selectiva, abandonant per part de l'Ajuntament tota mena de projectes que no separen els residus i no recuperen al menys el 75-80% de les deixalles domèstiques. A la zona d'Estella, a Navarra, ja fa 5 anys que els habitants separen la matèria orgànica de la inorgànica, a més dels diferents contenidors per a paper, vidre... Amb aquest sistema es recupera i rentabilitza econòmicament més del 70% del residus, es minimitza seriosament l'impacte mediambiental de les deixalles urbanes, i els ciutadans han de pagar tan sols 1.700 pts. per vivenda / any : és sense dubte el sistema amb benefici màxim i que genera majors llocs de treball.

ACTUACIONS PRÈVIES NECESSÀRIES.

La recollida selectiva ha estat la 1ª proposta del Col.lectiu a l'exposició commemorativa dels 10 anys de l'Arquet enguany. Hem de conéixer què es tira, com, quan, on, etc. Necessitem, per començar seriosament, fer un estudi previ de les deixalles, tant com de les actituds i predisposicions de la gent a col.laborar en aquesta nova iniciativa col.lectiva: simplement no tirar; sí separar a casa i dipositar convenientment.

Una de les característiques definitòries de la Recollida Selectiva en Origen és la necessitat de participació del veïnat. Són les persones del poble les que inicien el procés de tractament del fem des de sa casa, separant la fracció orgànica de la inorgànica.

El procés reciclador, però s'ha iniciat ja els darrers anys. Són nombroses les persones del Poble desitjoses per col.laborar, per millorar el mediambient. Per açò, donada la reiterada situació actual d'abandó per part de l'Ajuntament dels contenidors de paper i vidre dipositats per tot el poble, se està fomentant la passivitat del veïnat front a aquestes fonamentals qüestions cíviques, front el major i persistent problema mediambiental del nostre poble.

Ens pertoca en definitiva introduir el nou sistema de planificació i gestió del fem d'una manera gradual, per tal d'evitar la contaminació i recuperar la major part del valor dipositat. Dintre d'aquesta gradació, el primer pas consisteix en informar i assabentar a la gent de què es va a fer i per què, tot valorant la necessitat de la implantació del Servei de Recollida Selectiva en Origen dels Residus Sòlids Urbans. Això vol dir que cal començar una campanya municipal educativa adreçada a tota la població, començant pels centres educatius i amb el moviment associatiu ciutadà, per a possibilitar una familiarització en la selecció, mitjançant borses de diferents colors en la separació dels elements del fem a casa de cadascú, i una adequació en definitiva del Servei Municipal de Recollida Domiciliària dels Residus.

 


PLA INTEGRAL DE GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS A LA VALL D'UIXÓ

INTRODUCCIÓ

És sols des de l'any 1965, quan al municipi es planteja la necessitat de recollir higiènicament el fem de cada casa, quan els habitants de la Vall s'habituen a ficar les deixalles domèstiques en una bossa, per a ser arreplegada a la porta de casa. L'Ajuntament va començar la campanya, repartint gratuitament per les cases unes bosses grogues per deposistar hi el fem. En poques setmanes, les deixalles de totes les cases, es tragueren en bosses exclusivament, degut a la col.laboració ciutadana i perquè en cas contrari, senzillament, no te l'arreplegaven de la porta.

Durant molts anys la recollida dels residus ha estat d'aquesta manera exclusivament, ignorant qualsevol criteri ecològic. Tot i així als darrers anys s'ha implantat a la Vall una recollida selectiva diversa i molt parcial: hi ha servei de recollida de voluminosos, de paper i cartró, de vidre ; hi ha diferents establiments i entitats que arrepleguen medicaments, piles, roba,... De tota manera, s'arreplega i aprofita separadament ben poc, i s'amunteguen tots els distints fems, ben barrejats, a l'abocador municipal de Garrut, molt contaminant i pròxim a la Ciutat. Plantejem la necessitat de separar en origen, amb dues bosses a cada casa, les deixalles domèstiques, per poder recuperar el seu valor i no contaminar l'entorn.

OBJECTIUS DEL PLA INTEGRAL

Per a conseguir per exemple una Tona de pasta de paper són necessaris 14 arbres, cadascú dels quals tarda a créixer almenys 20 anys; en la fabricació d'una tona d'alumini s'inverteix 29 barrils de petroli - uns 5600 litres- i 7 en una tona de coure.-uns 1400 litres-

Es pot estimar que a la provincia de Castelló, es llancen durant un any més de 10.000 tones de metalls, més de 8.000 tones de vidre, més de 9.000 tones de plàstics, unes 20.000 tones de paper i més de 85.000 tones de materia orgànica.

La població necessita pautes i directrius ben clares. Cal fer campanyes de conscienciació, com també donar facilitats per part de l'Ajuntament.

Les dificultads que normalment es produirien a l'inici del programa, redundaran, una volta superades les primeres fases, en un autèntic benefici social i mediambiental al poble.

 

SEPARACIÓ EN ORIGEN I TRACTAMENT ADEQUAT

Què hauran de fer els veïns i veïnes de la Vall?

- Dipositar en una primera bossa la fracció orgànica de les nostres deixalles: restes de fruita, de verdures, restes del menjar, papers tacats;...la pols d'agranar, les flors seques del pati la terrassa o del balcó, restes d'animals,...

- Dipositar en l'altra bossa les deixalles domèstiques inorgàniques no tòxiques: plàstics diversos, metalls i llaunes de conserves, tetra-packs,...

- Continuar dipositant als contenidors adequats la resta: el paper/cartrò i el vidre. Seguir les instruccions municipals per la recollida de roba, de voluminosos, materials tòxics,...

Què haurà de fer l'Ajuntament de la Vall d'Uixó?

- Posar en marxa una planta integral de tractament i recuperació de les deixalles domèstiques.

- Començar la recollida domiciliària separada dels residus domèstics: la fracció orgànica i la fracció inorgànica..

- Transformar a la planta de compostatge la fracció orgànica, convertint-la en pocs mesos en compost de qualitat per adobar i re-equilibrar els nostres camps.

El compostatge és un procés natural de descomposició de la matèria orgànica fet pels bacteris, fongs, cucs i altres animalets que es crien al sòl d'una manera natural. El Compost es garbella i s'emmagatzema per a la seua posterior comercialització. El Compost equilibra les terres; quan apliquem el compost al sòl, tanquem el cicle de la matèria orgànica i mantenim la seua fertilitat. AVANTATGES DEL COMPOST.- El compost és un producte similar a les terres vegetals que es poden comprar per exemple als centres de jardineria o les cooperatives. Els seus avantatges són:

- Recuperar els materials inorgànics, com plàstics, llaunes, metalls,... per separar-los i un cop seleccionats, comercialitzar-los com a matèries primeres, per fer nous productes.

- Facilitar d'una manera seriosa als ciutadans la actual recollida separada de voluminosos, paper/cartrò i vidre als contenidors del poble.

- Iniciar serioses campanyes per recollir separadament, piles, fàrmacs i materials amb gran toxicitat, com els productes especialment contaminants: esprais, pintures, àcids, coles, insecticides, fluorescents,...

* * * * *

Si volem poder fer coses de les quals enorgullir-nos com a Vallers. Pretenem en definitiva establir un marc d'actuació futura, de manera que qualsevol pas que es dóne, al respecte del tractament de les deixalles urbanes a la Vall d'Uixó, responsabilitat i obligació legal de l'Ajuntament, tinga ben en compte els criteris de reducció, separació selectiva i recuperació de productes, amb la rendabilitat social i econòmica en criteris ambientals, que suposa d'immediat aquest pla de recollida selectiva en origen.