Legislació

A partir de l'any 2001 es promulguen diferents normes a nivell estatal, regional, provincial i municipal per a intentar legislar aquesta pràctica:

 • Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant depòsit en abocador.
  Artículo 1. Objeto.
  El objeto del presente Real Decreto es el establecimiento de un marco jurídico y técnico adecuado para las actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertederos, al tiempo que regula las características de éstos y su correcta gestión y explotación, todo ello teniendo en cuenta el principio de jerarquía en la gestión de residuos recogido en el artículo 1.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, y con la finalidad de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  Article 1. Objecte.
  Aquesta Llei té per objecte regular la gestió dels residus impulsant mesures que en previnguin la generació i mitiguin els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient associats a la seva generació i gestió, amb la millora de l’eficiència en l’ús dels recursos. Així mateix, té com a objecte regular el règim jurídic dels sòls contaminats.
 • Decret Llei 4/2016, de 10 juny, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a garantir la gestió de residus municipals.
  De conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, els municipis exerceixen, com a competència pròpia, en tots els casos, els serveis de recollida de residus i, en els municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més els serveis de tractament de residus. En els mateixos termes s'expressa l'article 34 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 55/2019, de 5 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova la revisió del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana.
  Article 1. Objecte i àmbit.
  El present document té com a objecte establir les disposicions de caràcter general i vinculants necessàries per a l'ordenació material i territorial de les activitats de gestió de residus a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de fer efectives les previsions de planificació contingudes en la modificació i l'adaptació del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant PIRCVA), i possibilitar el compliment dels objectius establits en aquest i en la mateixa Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, i la posterior normativa comunitària i estatal en matèria de residus. Així mateix, s'estableixen les disposicions especials sobre residus específics que es consideren necessàries.

Al mateix temps, és usual que cada ajuntament tinga les seues pròpies ordenances en el tema d'abocaments sòlids, i encara més, segons on està l'abocament hi ha més legislació a aplicar, com:

Més informació: